Onderzoek

Meedoen als moslima

Integratie door participatie van Marokkaanse vrouwen in Amsterdam

Afgelopen twee jaar heeft regiocoördinator Sara Hoefnagel in het kader van de master Religious Studies: Islam in the Modern World (UvA) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en behoeftes op het gebied van participatie en integratie van Marokkaanse vrouwen in Amsterdam. Bovendien werd onderzocht wat de rol van religie in deze context is.

Verhalen van vijftig vrouwen, die tussen 1980 en het heden naar Nederland zijn gekomen, zijn verzameld en onderzocht. Ook is het beleid dat in deze periode op het gebied van inburgering/integratie van kracht is geweest, uiteengezet. 

Samenvatting
De belangrijkste bevinding is dat veel vrouwelijke gezinsmigranten willen meedoen in de samenleving, maar dat zij niet de (financiële) middelen en het netwerk hebben om hun ambities waar te maken. Doorstroom naar een vaste activiteit, opleiding of werk blijkt lastig.

Hoewel er door beleidsmakers vanuit wordt gegaan dat gezinsmigranten over meer ”doenvermogen’ beschikken dan vluchtelingen en daardoor minder behoefte hebben aan begeleiding, komt uit dit onderzoek juist naar voren dat veel gezinsmigranten zich in een kwetsbare positie bevinden. Zij burgeren vaak zelfstandig in, waardoor het netwerk en de kennis van mogelijkheden in de samenleving beperkt blijft. Het geloof vormt echter geen belemmering om te participeren en integreren. Religie wordt door de vrouwen zelf ervaren als bron van kracht en rust en als motor voor emancipatie, waardoor hun positie in zowel de gemeenschap als samenleving versterkt kan worden.

De term integratie blijkt zeer beladen, dit geldt tevens voor de term inburgeringsbeleid. Aan de hand van een historisch overzicht wordt laten zien dat het inburgeringsbeleid gestoeld is op het burgerschapsbegrip. Doordat dit begrip, onder invloed van gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld en de politieke en publieke discussie daarover,  door de jaren heen is veranderd, is ook het beleid diverse malen gewijzigd. Dit is problematisch, omdat hierdoor kwetsbare doelgroepen niet goed worden ondersteund om hun plek in de samenleving te vinden. Dit onderzoek pleit dan ook voor een zo effectief mogelijk beleid dat gebaseerd is op de praktische mogelijkheden die nieuwkomers hebben.